Ruby

コレクション

配列の作成と使用法
a = [1, 'hi', 3.14, 1, 2, [4, 5]]

a[2]           # 3.14
a.reverse         # [[4, 5], 2, 1, 3.14, 'hi', 1]
a.flatten.uniq      # [1, 'hi', 3.14, 2, 4, 5]
ハッシュの作成と使用法
hash = {'water' => 'wet', 'fire' => 'hot'}
hash = {water: 'wet', fire: 'hot'} # シンボルリテラルをキーとする場合、Ruby 1.9 からはこのような Javascript 風の表記ができる。
puts hash['fire']    # 表示: hot

hash.each do |key, value|
 puts "#{key} is #{value}"
end

# 表示:        water is wet
#           fire is hot

hash.delete_if {|key, value| key == 'water'}  # Deletes 'water' => 'wet'

戻る